Medycyna szkolna

SPZOZ w Szczercowie obejmuje opieką pomocy przedlekarskiej następujęce szkoły:
• Publiczne Gimnazjum w Szczercowie
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
• Szkoły Podstawowe w Szczercowie, Chabielicach, Lubcu i Osinach
Zakres opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:
1. testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, nie zdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad, przez zastosowanie szybkich metod badania;
2. postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w tym teście (postępowanie poprzesiewowe);
3. profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) w zakresie:
• indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów,
• kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego,
• zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów,
• kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych,
• ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu;
4. profilaktykę próchnicy zębów (fluoryzacja)
5. udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
6. obowiązkowe szczepienia ochronne;
7. edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności:
1. prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych;
2. wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia) w ustalonych grupach wiekowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów
3. przeprowadzanie kwalifikacyjnych badań lekarskich przed szczepieniem
4. formułowanie na piśmie zaleceń dla pielęgniarek lub higienistek szkolnych co do dalszego postępowania z uczniami;
5. czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:
1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
3. wykonywanie szczepień ochronnych oraz ich dokumentowanie
4. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
5. sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
6. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
7. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
8. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi;
9. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.