Zakończenie rekrutacji do projektu

Projekt „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców,dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców, informuje, że zakończył rekrutację kandydatów/kandydatek do projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” realizowanego w okresie 1.09.2020 r. - 31.08.2021 r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Zakończenie rekrutacji do projektu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39b, 97-420 Szczerców zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 3/2020 - znak sprawy: SPZOZ.ZP.3.2020  z dnia 23 września 2020 r. – realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020” opublikowanego w Bazie Konkurencyjności Fundusze Unijne: http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ – nr ogłoszenia 2020-3580-7633,na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy informacyjnej Zamawiającego w dniu 23 września 2020 r. na „Wybór Wykonawcy na świadczenie usług rehabilitacyjnych przez Fizjoterapeutę w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla 27 uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w projekcie „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLD.09.02.01-10-B005/19

Czytaj więcej: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 - znak sprawy: SPZOZ.ZP.2.2020  z dnia 18 września 2020 r. – realizowanego zgodnie z rozeznaniem rynku określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020” na „Wybór Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie indywidualnego wsparcia psychologicznego i edukację dla opiekunów uczestników projektu przez psychologa w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w projekcie „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLD.09.02.01-10-B005/19”

Czytaj więcej: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 3/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców,dedykowanych osobom niesamodzielnym”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego nr 3/2020 dotyczącego Wyboru Wykonawcy na świadczenie usług rehabilitacyjnych przez Fizjoterapeutę w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla 27 uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w projekcie „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 3/2020

Unieważnienie postępowania ofertowego nr 1/2020

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39b, 97-420 Szczerców, uprzejmie informuje o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego nr 1/2020 - znak sprawy: SPZOZ.ZP.1.2020  z dnia 08 września 2020 r. na „ Wybór Wykonawcy na świadczenie usług rehabilitacyjnych przez Fizjoterapeutę w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w projekcie „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”.

Czytaj więcej: Unieważnienie postępowania ofertowego nr 1/2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców,dedykowanych osobom niesamodzielnym”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego nr 2/2020 dotyczącego Wyboru Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie indywidualnego wsparcia psychologicznego i edukację dla opiekunów uczestników projektu przez psychologa w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w projekcie „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców,dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego nr 1/2020 dotyczącego Wyboru Wykonawcy na świadczenie usług rehabilitacyjnych przez Fizjoterapeutę w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w projekcie „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Harmonogram wsparcia w ramach projektu

Harmonogram wsparcia w ramach projektu: ”Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLD.09.02.01-10-B005/19.

Czytaj więcej: Harmonogram wsparcia w ramach projektu

Rozwój usług pielęgnacyjny - rehabilitacyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej rozpoczął Rekrutację Kandydatów/Kandydatek do Projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”

Czytaj więcej: Rozwój usług pielęgnacyjny - rehabilitacyjnych

Informacja o zakończeniu projektu

Harmonogram wsparcia w ramach projektu: ”Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej: Informacja o zakończeniu projektu

Tuesday the 24th. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców