Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

      Możliwość komentowania Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39b, 97-420 Szczerców zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 3/2020 – znak sprawy: SPZOZ.ZP.3.2020 z dnia 23 września 2020 r. – realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020” opublikowanego w Bazie Konkurencyjności Fundusze Unijne: http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ – nr ogłoszenia 2020-3580-7633,na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy informacyjnej Zamawiającego w dniu 23 września 2020 r. na „Wybór Wykonawcy na świadczenie usług rehabilitacyjnych przez Fizjoterapeutę w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla 27 uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w projekcie „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLD.09.02.01-10-B005/19

Za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 złożoną przez:

Medi-Active Izabela Siwiec Łuszczanowice, ul. Sportowa 15/14, 97-410 Kleszczów

cena brutto za 1 godzinę zegarową wizyty: 95,00 zł,

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 1 – nie podlega odrzuceniu i wykluczeniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena za 1 godzinę zegarowąwizyty (wartość brutto) stanowiąca 100 % wagi) zawiera najniższą cenę brutto spośród pozostałych złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu i wykluczeniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów 100 pkt podczas dokonanej oceny ofert. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Treść ogłoszenia [PDF]