Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

      Możliwość komentowania Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2020 – znak sprawy: SPZOZ.ZP.2.2020 z dnia 18 września 2020 r. – realizowanego zgodnie z rozeznaniem rynku określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020” na „Wybór Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie indywidualnego wsparcia psychologicznego i edukację dla opiekunów uczestników projektu przez psychologa w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w projekcie „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLD.09.02.01-10-B005/19”

Za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2 złożoną przez:

Róża Spurtacz-Ojrzyńska, ul. Porębska 32, 98-220 Zduńska Wola

cena brutto za 1 godzinę wizyty: 85,00 zł,

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 2 – nie podlega odrzuceniu i wykluczeniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena za 1 godzinę wizyty (wartość brutto) stanowiąca 100 % wagi) zawiera najniższą cenę brutto spośród pozostałych złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu i wykluczeniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów 100 pkt podczas dokonanej oceny ofert. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Treść ogłoszenia [PDF]