Zapytanie ofertowe nr 3/2020

      Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 3/2020 została wyłączona

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców,dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego nr 3/2020 dotyczącego Wyboru Wykonawcy na świadczenie usług rehabilitacyjnych przez Fizjoterapeutę w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla 27 uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w projekcie „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020”. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w bazie konkurencyjności: http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ – nr ogłoszenia 2020-3580-7633,

Zapytanie ofertowe wraz z Formularzem ofertowym [PDF]