Zapytanie ofertowe nr 2/2020

      Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe nr 2/2020 została wyłączona

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców,dedykowanych osobom niesamodzielnym”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego nr 2/2020 dotyczącego Wyboru Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie indywidualnego wsparcia psychologicznego i edukację dla opiekunów uczestników projektu przez psychologa w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w projekcie „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020”

Zapytanie ofertowe wraz z Formularzem ofertowym [PDF]