Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych

      Możliwość komentowania Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych została wyłączona

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej rozpoczął Rekrutację Kandydatów/Kandydatek do Projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”

1. Projekt skierowany jest do 54 osób – 32 kobiet i 22 mężczyzn, mieszkańców Gminy Szczerców, z których 27 osób (16 kobiet i 11 mężczyzn) stanowią osoby niesamodzielne, 27 osób (16 kobiet i 11 mężczyzn) stanowią otoczenie osób niesamodzielnych.

2. Wsparcie adresowane jest do osób, które (kryteria rekrutacji);
a) są osobami niesamodzielnymi,
b) są w wieku powyżej 50 roku życia,
c) w skali Barthel otrzymali maksymalnie 60 punktów i mniej,
d) zamieszkują na terenie Gminy Szczerców w rozumieniu kodeksu cywilnego,
e) nie korzystają z wsparcia oferowanego w projekcie w ramach innych projektów lub finansowanego ze środków publicznych.

3. Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie łącznie ww. kryteriów.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Szczerców do zgłaszania się do Projektu, zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i udziału w projekcie wraz dokumentami, które należy wypełnić, podpisać i złożyć w Biurze Projektu – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji [PDF]
Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny [PDF]
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku korzystania z oferowanego w projekcie wsparcia [PDF]
Załącznik nr 3 Oświadczenie o korzystaniu/nie korzystaniu z pomocy OPS/PCPR [PDF]
Załącznik nr 4 Ocena stanu zdrowia pacjenta [PDF]
Załącznik nr 5 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych [PDF]
Załącznik nr 6 Karta oceny wg skali Barthel [PDF]
Załącznik nr 7 Oświadczenie o zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym [PDF]
Załącznik nr 8 Skierowanie do pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej opieki długoterminowej domowej [PDF]
Załącznik nr 9 Wywiad epidemiologiczny – wstępny [PDF]
Załącznik nr 10 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie [PDF]
Załącznik nr 11 Oświadczenie uczestnika Projektu [PDF]
Załącznik nr 12 Oświadczenie o wizerunku [PDF]
Załącznik nr 13 Wywiad epidemiologiczny – aktualizacyjny [PDF]
Załącznik nr 14 Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych [PDF]