Harmonogram wsparcia w ramach projektu

      Możliwość komentowania Harmonogram wsparcia w ramach projektu została wyłączona

Harmonogram wsparcia w ramach projektu: ”Rozwój usług pielęgnacyjno – rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLD.09.02.01-10-B005/19.

Harmonogram [PDF]